ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Положення

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ДВНЗ «ХДАУ» (зі змінами)
Положення про надання платних послуг ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про організацію набору на навчання  іноземців і осіб без громадянства у ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про отримання і використання благодійних внесків
Положення про переведення студентів ДВНЗ ХДАУ на вакантні місця державного замовлення
Положення про порядок створення ЕК
Положення про правила призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам, докторантам денної форми навчання
Положення про призначення академічних стипендій
Положення про проведення атестації працівників наукової бібліотеки
Положення про проведення поточної атестації та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти
Положення про Ради роботодавців у ДВНЗ ХДАУ
Положення про студентські гуртожитки ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про індивідуальний графік навчання студентів ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про науково-методичну раду
Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про порядок проведення рейтингової оцінки наукової та інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників (24.06.2019)
Положення про порядок визнання іноземних документів про освіту (02.07.2019)
Положення про освітні програми (21.06.2018)
Положення про атестацію педагогічних працівників (31.10.2019)
Положення про вчену раду
Положення про ректорат
Положення про конференцію трудового колективу
Положення про неформальну освіту
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
Положення про Силабус
Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією 
Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів, аспірантів, докторантів ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про атестаційну комісію для проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем
Положення про студентські наукові гуртки ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про навчання іноземних здобувачів вищої освіту у ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про комісію з визнання іноземних документів про освіту в ДВНЗ «ХДАУ»

Кодекс академічної доброчесності ДВНЗ «ХДАУ»
Положенння про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про анкетування здобувачів вищої освіти ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про вибіркові дисципліни у ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «ХДАУ»
Положення  про  порядок  перевірки на наявність плагіату
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення  академічної  різниці  у  ДВНЗ  «ХДАУ»
Положення  про практичну підготовку здобувачів вищої освіти
Положення про підвищення кваліфікації
Проект положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ДВНЗ «ХДАУ»
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (2017)